Members
 • Andhra Pradesh 210190
 • Assam 625
 • Bihar 1166816
 • Chhattisgarh 229834
 • Delhi 12
 • Goa 471
 • Gujarat 1267228
 • Jammu and Kashmir 108
 • Haryana 205413
 • Himachal Pradesh 24670
 • Jharkhand 22846
 • Karnataka 166906
 • Kerala 8857
 • Chandigarh 2
 • Madhya Pradesh 95134
 • Maharashtra 236255
 • Odisha 941731
 • Pondicherry 1568
 • Punjab 152872
 • Rajasthan 172101
 • Tamil Nadu 75602
 • Telangana 74604
 • Uttar Pradesh 12405263
 • Uttarakhand 10613
 • West Bengal 348449